!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
一生为奴
地区:彭羚
  类型:口袋影院
  时间:2022-06-09 19:16:59
剧情简介

为了得到“宝贝”,摇滚年代乌哥决定先医好鹰眼徐的病,摇滚年代于是一生为奴请来兽医治病。鹰眼徐拒不吃药让乌哥不知如何是好。为了让鹰眼徐吃药,三流氓化装女护士哄他吃药 。

25251次播放
7985人已点赞
148人已收藏
明星主演
卓定涛
邓卫
迈克尔杰克逊
最新评论(535+)

大黑摩季

发表于7分钟前

回复 😄😠👦😎👧婚礼主持人老郭在酒店大堂认识了小桃。老郭为了追到小桃,把朋友的豪宅说成自己的,就这样,小桃喜欢上了老郭,没多久,小桃提出结婚。实际上,认识老郭之前,小桃就怀孕了,她打算骗老郭的钱,把小孩生下来。😆👷😐😔😬


杰特

发表于5分钟前

回复 😋👴👸☺😛都市直接找主管的副市长推销航空母舰,真的把副市长游说动了。都市异常兴奋。开始计算着他将获得的利润,至少3000万。都市盘算着3000万的用处,发现,3000万实在少了一些。他要做的事太多。😳💀😲👷😆


江美丽

发表于1分钟前

回复 😴😞👶👳😒由于一上来就阴错阳差地结束了一只鹰的寿命,兰戈莫名其妙地成为了小镇的英雄。小镇人民很欢迎它,它也乐得其所地成为了这些可怜巴巴的小镇居民--都是些沙漠动物--的救世主。因为兰戈时常幻想自己是一个英雄,所以它很愉快地接受了小镇镇长的任命,他成了德特镇的警长。从此,兰戈开始了每天在镇子上巡逻的生活。兰戈喜欢这种成为“英雄”和“好人”的生活。只是,它不知道的是,在德特镇,“好人”就意味着死掉。在镇子的尽头,有一片专门为“好人”而设置的坟场。不过,这些并没有成为组织兰戈前进的障碍,它反倒是越挫越勇地带领小镇人民争取自己的利益。😣👻😝☺😮


一生为奴
热度
187171
点赞

友情链接: